ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1
Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de
offerte en ondertekend door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de onder vermelde voorwaarden de enig geldende tussen partijen.
Artikel 2
De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende voorwaarden van loon, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor ons de prijzen op evenredige manier aan te passen. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich tot de levering van de goederen zoals vermeld. De keuze van de producten en hun aanwending voor de oplossing van een toepassing vallen onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de koper. Prijsoffertes gelden slechts voor de duur van 30 dagen.
Artikel 3
De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de
verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding, noch op
ontbinding van de overeenkomst.
Artikel 4
Klachten betreffende het materiaal moeten ons toekomen binnen de 24 uur na levering.
Na deze termijn zal de levering beschouwd worden als zijnde uitdrukkelijk aanvaard.
Waarborg is deze die door de fabrikant gegeven wordt. EXZO is verdeler van
producten en diensten. De verantwoordelijkheid beperkt zich dan ook enkel tot de
waarborg welke wordt gegeven/aanvaard door de producent/leverancier van de goederen.
In geval van gebrekkig materiaal of constructie, zal na overleg met de fabrikant en indien
waarborg van toepassing is, de waarborg zich beperken tot het kosteloos vervangen van
de gebrekkige erkende stukken. Geen enkele schadevergoeding kan ons in dergelijke
gevallen worden geëist. De gebrekkige stukken moeten ons voor controle, worden
toegezonden. De goederen reizen steeds voor rekening en op risico van de koper.
Artikel 5
Elke betwisting van de factuur moet per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na
ontvangst ervan aan onze maatschappelijke zetel gericht worden. Het aanvaarden van
deze factuur geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze verkoopsvoorwaarden, zowel
deze als bijzondere en hebben voorrang op deze van de koper. We houden nooit rekening
met de algemene koopvoorwaarden van de koper.
Artikel 6
Indien het bedrag van deze factuur niet volledig werd vereffend binnen de 15 dagen na de
factuurdatum, zal het bedrag of het verschuldigde saldo, van rechtswege en zonder
ingebrekestelling, ten titel van een forfaitaire schadevergoeding met 15% worden
verhoogd met een minimum van  250 en een maximum van  1250 en zal eveneens een
intrest verschuldigd zijn van 12% per jaar op het factuurbedrag.
Alle facturen dienen bij ophaling of bij levering contant betaald te worden indien niet
voorafgaand betaald, behoudens wanneer er een andere geschreven overeenkomst terzake
tussen de partijen werd getroffen. De betalingen zijn opeisbaar op de door de verkoper
vastgestelde termijn. Betalingen op krediet/afbetaling zijn uitgesloten.
Artikel 7
Alle geleverde goederen/diensten blijven eigendom van de verkoper tot de volledige
betaling van de factuurbedragen en de eventuele verwijlinteresten en schadevergoeding
ingeval van laattijdige betaling. Het risico gaat over op de koper van bij de
contractsluiting.
Artikel 8
Wanneer zich een achterstand in de betalingen voordoet behoud de verkoper zich het
recht om ofwel de bestaande relaties op te schorten of als verbroken te beschouwen en
een schadevergoeding te eisen voor de in normale omstandigheden nog te verwachten
omzet.
Artikel 9
In geval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire
schadevergoeding ten bijdrage van 15% van de waarde van de bestelling verschuldigd,
met hetzelfde minimum van  125 en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de
mogelijkheid een hogere schadevergoeding te eisen.
Artikel 10
EXZO kan u als leverancier in contact brengen met aannemers die voor u de plaatsing
verzorgen. Aangezien EXZO enkel verantwoordelijk is voor de levering en het
materiaal zijn wij niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor de plaatsing. Het u in
contact brengen met aannemers betekent geen hoofdelijke aansprakelijk voor EXZO.
Artikel 11
In geval van betwisting zullen enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement
Gent en het vredegerecht in Gent bevoegd zijn. Enkel de Belgische wetgeving is van Toepassing.
Artikel 12
Hout is onderhevig aan krimpen, uitzetten en kromtrekken waarvoor EXZO niet aansprakelijk kan gesteld worden.
Deze eigenschappen zijn eigen aan 'hout' en zijn geen reden tot terugname
Artikel 13
U mag een afgeleverd artikel binnen 14 dagen na ontvangst zonder reden aan ons retour zenden. Daarmee ontbindt u de aankoop van dat artikel. EXZO betaalt u het bedrag dat u reeds betaald heeft voor de producten volledig terug binnen de 30 dagen. Indien de bestelling door ons geleverd werd, brengen wij enkel de betaalde transportkosten in rekening. Indien wij de goederen zelf moeten komen terughalen, rekenen wij hiervoor dezelfde transportkosten aan als voor de oorspronkelijke levering. Indien u de producten zelf terug brengt , hoeft u natuurlijk niets te betalen.

Indien het product tekortkomingen vertoont, of beschadigd werd tijdens het transport, heeft u de keuze tussen een terugbetaling van het artikel (inclusief transportkosten) , of vervanging van het artikel binnen de 30 dagen (of zodra het artikel op nieuw beschikbaar is).

Wanneer u de geleverde artikelen niet binnen de 14 dagen aan EXZO heeft teruggezonden, of gemeld heeft dat u de aankoop wenst te annuleren, is de verkoopsovereenkomst definitief. Het is aan u om aan te tonen dat u tijdig van uw recht tot retourneren gebruik heeft gemaakt.

In volgende gevallen kan een artikel nooit worden geannuleerd :

Het artikel is geen standaardartikel maar werd speciaal gemaakt of aangepast voor u
Het artikel werd beschadigd
Het artikel is niet meer volledig
Het artikel werd door u reeds gebruikt

Hout leeft, het kan krimpen en uitzetten en krommingen vertonen.

Winkelmandje

Uw winkelmandje is leeg.

Kiezen voor Draadomheining is:

Producten van topkwaliteit

GRATIS levering mogelijk

Professionele plaatsingteams

Persoonlijke advies

Product uitgelicht

Tuinpoort Jungle Dubbel 100 cm hoog x 200 cm breed

Kader Het kader van de Jungle draaipoort is opgebouwd uit verticale stalen profielen van 60/60/2 mm, horizontale liggers van 60/40/2 mm, met een vulling die identiek is aan het ‘Jungle’ hekwerk. De spijlen hebben een diameter van 22/1.5 mm en zijn opgesteld met een maximum tussenafstand van 110 mm (CE norm). Ze steken 200 mm door de bovenste ligger heen en 100 mm door de onderste ligger. De hoogte van het kader = De totale hoogte - 10 cm grondspeling. Palen De palen voor de Jungle draaipoort zijn vierkante stalen kokerprofielen van 80/80/3 mm tot 100/100/3 mm. De lengte van de paal = de hoogte van de poort inclusief grondspeling + 80 cm. De slagpaal is maximum 120/120/3 mm. De Jungle draaipoort wordt opgehangen met regelbare scharnieren M20, die een opening tot 180° toelaten. Vergrendeling De Jungle draaipoort heeft een slotkast met inox cilinder en dag/nacht blokkering, inclusief 3 sleutels. Het kader is voorzien van een ingebouwde grondgrendel voor het vastzetten van de vleugel in open stand. De Jungle poort met twee vleugels is uitgerust met twee grondgrendels voor het vastzetten van de vleugels in open en/ of gesloten stand. Afwerking De poort is verzinkt (ISO 4998) en afgewerkt met een polyester poedercoating. (Zie standaard kleuren Kopal). De dikte van de zinklaag is 275 g/m2 , de dikte van de laklaag is minimum 80 micron.

€ 1.260,50

Cookies | Uw privacy | Draadomheining is onderdeel van EXZO